Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KAWA365

1. Definicje

2. Postanowienia ogólne

3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

5. Dostawa

6. Ceny i metody płatności

7. Prawo do odstąpienia od umowy

8. Skutki odstąpienia od umowy

9. Karty rabatowe i ich wykorzystanie

10. Reklamacje dotyczące Towarów

11. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

Konsument - Klient, który jest osobą fizyczną i spełnia kryteria określone w definicji z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tą definicją za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Sprzedawca - spółka cywilna KAWA365 Kinga Bączek, Katarzyna Szkudlarek, prowadząca działalność gospodarczą, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP PL7582368775, REGON 382028755, Biuro obsługi klienta: 880 50 10 70, E-mail: sklep@kawa365.pl;

Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem kawa365.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego kawa365.pl;

Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy KAWA365 Kinga Bączek, Katarzyna Szkudlarek s. c., a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

2. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem kawa365.pl i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Sklep internetowy, działający pod adresem kawa365.pl, prowadzony jest przez KAWA365 Kinga Bączek, Katarzyna Szkudlarek s. c. NIP: 7582368775.

Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

• zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

• warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

• warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

• zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.

Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

• Chrome w wersji 31 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript,

• Mozilla Firefox w wersji 31 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript,

• MS Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript,

• MS Edge w wersji 12 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript,

• Opera w wersji 31 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript,

• Safari w wersji 8 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript,

• minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa KAWA365 Kinga Bączek, Katarzyna Szkudlarek s. c. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu kawa365.pl oraz zapisać jego treść i sporządzić wydruk.

3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i stron internetowych Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Klientów.

Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu i stron internetowych sklepu, Klient może zgłaszać mailowo pod adres sklep@kawa365.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

Klient zobowiązany jest do:

• niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

• korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

• korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową kawa365.pl, dokonać wyboru towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.

W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z KAWA365 Kinga Bączek, Katarzyna Szkudlarek s. c. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

Umowa zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz ogólnych warunków (Regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Jeżeli Klient złożył zamówienie przez pomyłkę lub chce anulować zamówienie przed jego doręczeniem, winien poinformować o tym niezwłocznie w wiadomości e-mail na adres: sklep@kawa365.pl.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia Klienta z uzasadnionego powodu, w tym między innymi w następujących sytuacjach:

• towar jest niedostępny w magazynie Sprzedawcy;

• towar jest uszkodzony;

• wystąpił błąd synchronizacji stanów magazynowych;

• dane rozliczeniowe Klienta są niepoprawne lub niemożliwe do weryfikacji;

• zamówienie Klienta zostało oznaczone przez systemy bezpieczeństwa Sprzedawcy jako nietypowe zamówienie lub zamówienie podatne na nadużycie;

• jeżeli Klient nie opłaci zamówienia w ciągu 7 dni od potwierdzenia zamówienia i zalega z zapłatą;

• sprzedawcy nie udało się raz dostarczyć zamówienia pod wskazany przez Klienta adres.

5. Dostawa

Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 3 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

Szczegóły dotyczące metody oraz koszty wysyłki znajdują się w sekcji „Wysyłka i metody płatności”.

6. Ceny i metody płatności

Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

Ceny Towarów w Sklepie mogą ulegać okresowym zmianom. Zmianie nie mogą ulec ceny Towarów po potwierdzeniu ich zamówienia przez Klienta.

Szczegóły dotyczące metod płatności znajdują się w sekcji „Wysyłka i metody płatności”.

7. Prawo do odstąpienia od umowy

Klientowi, który jest Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia zamówienia.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od niniejszej umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w formie wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną na adres: sklep@kawa365.pl ).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, Klient powinien wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia.

Bieg terminu odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dostarczenia Towaru Klientowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego na stronie internetowej Sklepu. Nie jest to jednak obowiązkowe.

8. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Klienta, Sprzedawca zwraca Klientowi otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy Towarów do Klienta z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep (zwrot kosztów dostawy dotyczy zwrotu całego zamówienia).

Sprzedawca nie ponosi kosztów przesyłki zwracanych przez Klienta Towarów.

Zwrot płatności przez Sprzedawcę dokonywany jest w taki sam sposób, w jaki dokonał płatności Klient w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie ponosi dodatkowych opłat z tytułu zwrotu płatności.

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży, nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta, w szczególności Umowy:

• w której przedmiotem świadczenia jest Towar, ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do spożycia;

• w której przedmiotem świadczenia jest Towar, dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, który po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

9. Karty rabatowe i ich wykorzystanie

Karty oraz kupony rabatowe nie mogą zostać nabyte drogą kupna, lecz są udostępniane przez Sprzedawcę w formie listu elektronicznego wysłanego na adres e-mail Kupującego lub podczas zorganizowanej kampanii reklamowej.

Okres ważności oraz wartość kart oraz kuponów rabatowych określana jest w regulaminach kampanii reklamowych.

Wartość towaru musi być równa lub wyższa od wartości rabatu. Jeśli wartość towaru przewyższa kwotę rabatu, różnica może zostać pokryta płatnością dokonaną na jeden z oferowanych sposobów zapłaty. Wartość rabatu nie może zostać wypłacona gotówką, ani nie podlega oprocentowaniu. Nie można otrzymać zwrotu kuponu lub karty w wypadku całkowitego lub częściowego zwrotu towaru.

Karty oraz kupony rabatowe mogą zostać wykorzystane jedynie przed zakończeniem procedury zamawiania. Wykorzystanie późniejsze nie jest możliwe. Kuponów rabatowych nie można przenieść na osoby trzecie. Nie można łączyć kilku kuponów rabatowych, chyba że zostanie przewidziane inaczej.

10. Reklamacje dotyczące Towarów

Umową Sprzedaży objęte są nowe Towary. W przypadku wystąpienia wady zakupionego w Sklepie towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie Cywilnym.

KAWA365 K. Bączek, K. Szkudlarek s.c. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

KAWA365 K. Bączek, K. Szkudlarek s.c. nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio do Producenta.

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres mailowy: sklep@kawa365.pl. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni.

Konsument, składający reklamację z tytułu rękojmi jest obowiązany dostarczyć wadliwy Towar na adres Sklepu: 11 listopada 121g, 07-410 Ostrołęka.

Proces składania reklamacji wygląda następująco:

Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące produktów zakupionych w sklepie należy zgłaszać na adres: sklep@kawa365.pl lub poprzez formularz na stronie Sklepu https://kawa365.pl/rma-open.php.;

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

a) nazwę/imię i nazwisko Klienta;

b) numer zamówienia;

c) uzasadnienie reklamacji;

d) oczekiwania Klienta wobec Sprzedawcy.

Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, jeśli Towar jest uszkodzony, Klient powinien przesłać dodatkowo jego zdjęcia.

Termin na rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę wynosi 14 dni roboczych, licząc od dnia zarejestrowania reklamacji do przekazania Klientowi informacji o jej akceptacji i rekompensacie lub jej odrzuceniu.

Jeżeli reklamacja nie zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w ciągu 14 dni roboczych, to uznaje się ją za uznaną. Jeżeli klient nie zaakceptuje propozycji rekompensaty przez 14 dni roboczych, to uznaje się, że propozycja rekompensaty została uznana przez Klienta.

W reklamacji Klient powinien opisać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

11. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

pixel