Reklamacja

Umową Sprzedaży objęte są nowe Towary.

W przypadku wystąpienia wady zakupionego w Sklepie towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie Cywilnym.

KAWA365 K. Bączek, K. Szkudlarek s.c. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

KAWA365 K. Bączek, K. Szkudlarek s.c. nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio do Producenta.

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres mailowy: sklep@kawa365.pl. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni.

Konsument, składający reklamację z tytułu rękojmi jest obowiązany dostarczyć wadliwy Towar na adres Sklepu: 11 listopada 121g, 07-410 Ostrołęka.

Proces składania reklamacji wygląda następująco:

Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące produktów zakupionych w sklepie należy zgłaszać na adres: sklep@kawa365.pl lub poprzez formularz na stronie Sklepu https://kawa365.pl/rma-open.php.;

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

a) nazwę/imię i nazwisko Klienta;

b) numer zamówienia;

c) uzasadnienie reklamacji;

d) oczekiwania Klienta wobec Sprzedawcy.

Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, jeśli Towar jest uszkodzony, Klient powinien przesłać dodatkowo jego zdjęcia.

Termin na rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę wynosi 14 dni roboczych, licząc od dnia zarejestrowania reklamacji do przekazania Klientowi informacji o jej akceptacji i rekompensacie lub jej odrzuceniu.

Jeżeli reklamacja nie zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w ciągu 14 dni roboczych, to uznaje się ją za uznaną. Jeżeli klient nie zaakceptuje propozycji rekompensaty przez 14 dni roboczych, to uznaje się, że propozycja rekompensaty została uznana przez Klienta.

W reklamacji Klient powinien opisać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

pixel